สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมจัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมจัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมจัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     นายประทีป นทีทวีวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
      จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการมีเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จำนวน 3,719,166.76 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
     สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ หรือโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสมุทรปราการ ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ เลขที่บัญชี 215-0-34922-1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 และร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ในวันและสถานที่ดังกล่าว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ