สำนักงานพลังงานสมุทรปราการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ”เพื่อสร้างความเข้าใจให้ส่วนราชการดำเนินการลดใช้พลังงานอย่างถูกวิธี

สำนักงานพลังงานสมุทรปราการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ”เพื่อสร้างความเข้าใจให้ส่วนราชการดำเนินการลดใช้พลังงานอย่างถูกวิธี

สำนักงานพลังงานสมุทรปราการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ”เพื่อสร้างความเข้าใจให้ส่วนราชการดำเนินการลดใช้พลังงานอย่างถูกวิธี

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ” พร้อมด้วย นายอัศวิน อัศวุตมางกุร พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ และส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ชั้น 5 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมี นายชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การประเมินประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานและแนวทางการประเมินการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ได้เห็นชอบแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานราชการลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 20 (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลประหยัดพลังงานร้อยละ 20 และให้รายงานผลการใช้พลังงานผ่าน www.e-report.energy.go.th เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ต้องรายงานผลในระบบดังกล่าว มีจำนวน 60 หน่วยงาน 6 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 49 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 115 หน่วยงาน โดยเป็นการสร้างความเข้าใจให้ส่วนราชการดำเนินการลดใช้พลังงานอย่างถูกวิธี และเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลการประหยัดเงินต่อตัวเอง ต่อหน่วยงานและต่อประเทศชาติ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ