สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice)

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice)

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice)

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้เข้าร่วมประชุม ในกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice) ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน การสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนการสร้างความรับรู้และเข้าใจ ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนต่อการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ ในการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน
การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะทำให้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนการจัดให้มีเวทีการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคม สามารถนำไปสู่การแก้ไขความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชน อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เน้นการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ