#สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 8 / 2566

#สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ  จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 8 / 2566

#สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 8 / 2566

                   นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจ้งหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 8 / 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 2 โรงพยาบาลเปาโล จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คณะอนุกรรมการประกันสังคม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยงข้องเข้าร่วม  สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาผู้ประกันตนขอเป็นผู้ทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในการพัฒนางานประกันสังคม
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ