สำนักงานคณะกรรมการการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของสมาชิกวุฒิสภา

สำนักงานคณะกรรมการการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของสมาชิกวุฒิสภา

สำนักงานคณะกรรมการการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของสมาชิกวุฒิสภา

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ ห้องประชุมโรงแรมอมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้สนใจสมัครสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนที่สนใจ ประมาณ 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

     สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบัน ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งลงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย บัญญัติว่า เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดวันเลือก และวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามที่กฎหมายกำหนด คือ วันเลือกระดับอำเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567 เป็นวันรับสมัคร ซึ่งการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกตามบททั่วไปของรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ซึ่งมาจากการประกอบอาชีพที่หลากหลายถึง 20 กลุ่มอาชีพ และยังต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนั้นๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และยังต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นๆ อีกหลายประการ

     ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย วิธีการ ขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนการเตรียมตัวของผู้จะสมัครรับเลือก การแนะนำตัวของผู้สมัคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดปัญหาเรื่องร้องเรียน หรือการร้องคัดค้านการเลือก หรือการสำคัญผิดในข้อกฎหมาย ที่อาจจะเกิดขึ้น
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
ลิงค์สำนักข่าวNBT CONNEXT : https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/293791/?bid=1