สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ลงนามความร่วมมือ (MOU)การเชื่อมโยงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรกรรม เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร สร้างความร่วมมือด้านการผลิตการแปรรูป และการตลาด ให้กับกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร

สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ลงนามความร่วมมือ (MOU)การเชื่อมโยงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรกรรม เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร สร้างความร่วมมือด้านการผลิตการแปรรูป และการตลาด ให้กับกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร

สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ลงนามความร่วมมือ (MOU)การเชื่อมโยงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรกรรม เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร สร้างความร่วมมือด้านการผลิตการแปรรูป และการตลาด ให้กับกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร

     วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรเชื่อมโยงหุ้นส่วนภาคีทางเศรษฐกิจระหว่างจังหวัด” ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงาน กอ.รมน. เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างจังหวัด กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ส่วนกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 3 หอชมเมืองสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผลักดันและเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าภาคเกษตรกรรม เข้าสู่โรงประกอบเลี้ยงของกองทัพ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนทรัพยากรด้านการเกษตร และเพิ่มรายได้แก่เศรษฐกิจฐานรากและให้ภาครัฐ และภาคเอกชน
      การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรเชื่อมโยงหุ้นส่วนภาคีทางเศรษฐกิจระหว่างจังหวัด ” ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อภาครัฐ และ ภาคเอกชน ที่จะได้ร่วมสนับสนุน และที่สำคัญคือเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง ขณะเดียวกันยังส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ในรูปแบบภาคีเครือข่าย ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระและช่วยกระจายสินค้าของเกษตรกร ช่วยให้ลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร เกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองและนำรายได้สู่ชุมชน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ