ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ปิดค่ายอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติดจิตเวช (ค่ายพักใจ รุ่น 2) คืนคนดีสู่สังคมหลังผ่านการบำบัดฟื้นฟู

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ  ปิดค่ายอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติดจิตเวช (ค่ายพักใจ รุ่น 2) คืนคนดีสู่สังคมหลังผ่านการบำบัดฟื้นฟู

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ปิดค่ายอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติดจิตเวช (ค่ายพักใจ รุ่น 2) คืนคนดีสู่สังคมหลังผ่านการบำบัดฟื้นฟู

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายประทีป นทีทวีวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติดจิตเวช เพื่อบำบัดฟื้นฟูพัฒนาทักษะและศักยภาพในการใช้ชีวิตในสังคม (ค่ายพักใจ รุ่น 2) โดยมี นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอบางพลี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ ศตส.ภาคประชาชน เข้าร่วมพิธีปิดฯ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐินกุยยกานนท์ “ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงที่เป็นอันตราย ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม และผู้ป่วยยาเสพติดอื่นๆ ที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 40 คน สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย ยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ ต่อความปลอดภัยของประชาชนและสังคม โดยข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่าคนไทยมีแนวโน้มประสบกับภาวะเครียดและซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีผู้ป่วยยาเสพติดจำนวนหนึ่ง มีความเสี่ยงที่อาจจะก่อความรุนแรง จึงต้องให้ความสำคัญกับการบำบัดฟื้นฟู ดูแลรักษา และติดตามผู้ป่วยกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความสูญเสีย ทั้งต่อผู้ป่วยเองและต่อสังคม จังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต จากการใช้ยาเสพติด มาบำบัดฟื้นฟู ดูแลช่วยเหลือในด้านต่าง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างปกติ
สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ออกไปเยี่ยมเยียนและติดตามผลการบำบัดเพื่อป้องกันไม่ให้กลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ