วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ ครบรอบ 70 ปี ประจำปี 2567

วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ  ครบรอบ 70 ปี ประจำปี 2567

วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ ครบรอบ 70 ปี ประจำปี 2567

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน ในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ ครบรอบ 70 ปี ประจำปี 2567 ณ หอประชุมศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวอรวรรณ ชิณศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร ,นายสุจินต์ วาจากิจ , นายประทีป นทีทวีวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และนายอำเภอทั้ง 6 อำเภอ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วมพิธี เพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณของเพื่อนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้อุทิศชีวิต เพื่อประเทศชาติ ราชบัลลังก์ และประชาชน โดยภายในงานมีการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดน และ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ให้แก่ บุตร ธิดาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และบุตร ธิดา ของข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นการมอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
     จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้กำลังใจและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ว่า ขอให้ตั้งใจประกอบคุณงามความดีเพื่อประเทศชาติ และประชาชนเป็นส่วนรวม และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความกล้าหาญ เสียสละอดทน ซื่อสัตย์ ยึดมั่น ในระเบียบวินัยและศีลธรรม ตลอดจนความสามัคคีระหว่างหมู่คณะและประชาชนดังคำขวัญที่ว่า “ปวงข้า อส. ขอตั้งสัจจะ จะปกป้องพารา จนสิ้นใจ” เพื่อที่จะได้เป็นพลังในการพัฒนา และป้องกันประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน
     ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ตลอดเวลาที่ผ่านมาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ ปฏิบัติภารกิจทั้งในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การจัดระเบียบสังคม การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งตอบสนองต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยและของรัฐบาล
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ