รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2567

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2567

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2567

นายประทีป นทีทวีวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 และรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ให้คณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบ
จากนั้นคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ที่เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567 รวมทั้งร่วมพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2567 และร่วมพิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่ ของ อำเภอบางบ่อ และโครงการเสริมพลังคนวัยใส รู้ทันภัยสื่อออนไลน์ ร่วมหยุดปัญหาการค้ามนุษย์ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ