รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่กำกับติดตามการปฏิบัติราชกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่จังหวัดสมุทรปราการ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ลงพื้นที่กำกับติดตามการปฏิบัติราชกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่จังหวัดสมุทรปราการ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่กำกับติดตามการปฏิบัติราชกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่จังหวัดสมุทรปราการ

     วันที่ 19 เมษายน 2567นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ กำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางสาวธนิยา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยประเด็นในการกำกับติดตามครั้งนี้ประกอบด้วย แนวทางการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการขยายโอกาส การผลักดัน Soft Power ของแต่ละพื้นที่ ,การดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน การสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และปัญหาอุปสรรคสำคัญของแต่ละจังหวัด
     จากนั้น นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการสำหรับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบว่า ให้ยึดหลักนโยบาย 3C ได้แก่ Common ยึดประชาชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย Connectivity ต้องบูรณาการเครือข่ายให้เกิดพลัง และ Can do สามารถทำได้ โดยให้คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายหลักตามภารกิจของหน่วยงาน และต้องบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ดึงจุดแข็งของแต่ละจังหวัดหรือพื้นที่ดำเนินการ และต้องมีหลักคิดว่าสามารถดำเนินการได้จึงจะทำให้ประสบความสำเร็จ โดยเน้นการขับเคลื่อนนโยบาย และโครงการที่สำคัญในพื้นที่ ประกอบด้วย การผลักดัน Soft Power ของประเทศ ที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับโลก และภายในประเทศ การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ตามความจำเป็นเร่งด่วน ให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามความจำเป็นและความสำคัญตามบริบทของจังหวัด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งการสนับสนุนโครงการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ