รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนของพ่อ พร้อมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน

รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนของพ่อ พร้อมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน

รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนของพ่อ พร้อมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน

นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด“แหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนของพ่อ” ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเปี่ยมล้นพระเมตตา ก่อกำเนิดโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงพระมหากรุณาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ก่อตั้งขึ้นเพื่อบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ทางราชการเลี้ยงแยกจากผู้ป่วยตั้งแต่แรกเกิดให้เป็นนักเรียนประจำ และทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2507 ปัจจุบันดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาครบ 60 ปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โรงเรียนจึงได้ทำโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนของพ่อขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐาน ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในผืนดินของพระราชา โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนราชการ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานและเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ 9 ฐานของโรงเรียนฯ

สำหรับแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเรียนของพ่อ จัดสร้างขึ้นบนเนื้อที่ 1 ไร่ 41 ตารางวา ล้อมรอบ ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 ฐาน ได้แก่ 1.เกษตรอินทรีย์ ซุบชีวีผักบนกระเบื้อง 2. มูลไส้เดือน สารพัดประโยชน์ 3. ห้องเรียนรู้ สู่วิถีพอเพียง 4. น้ำหมักชีวภาพ ปลอดสารพิษ 5.เรียนรู้เห็ด เกษตรปลอดภัย 6.ไก่ไข่อารมณ์ดี ตามวิถีพอเพียง 7.นานาพันธุ์กับพืชผักสวนครัว 8.รักษ์พืชสมุนไพร ความเป็นไทยแบบพอเพียง และ 9.อนุรักษ์ถิ่นไทยภาคภูมิใจอย่างพอเพียง
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ