พุทธศาสนิกชนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

พุทธศาสนิกชนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

พุทธศาสนิกชนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายประทีป นทีทวีวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการ นักเรียน และประชาชน ร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนา และร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และรณรงค์ให้เยาวชน ประชาชน ตระหนักในคุณค่าความสำคัญของพระพุทธศาสนา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม จรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป
      วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี ตามปฏิทินจันทรคติของไทย เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาและของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก โดยเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลก
      จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อรณรงค์ให้เยาวชน ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย รวมทั้งให้พุทธศาสนิกชนได้นำแนวทางของพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชน ได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ