ผู้แทนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่น 40 ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้แทนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่น 40 ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้แทนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่น 40 ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดสมุทรปราการ

นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ประธานตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ “โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40 ณ มัสยิดอัลเกาษัร ซอยสุขสวัสดิ์ 39/1 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ

โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการที่เกิดจากดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งได้รวมทุกภาคส่วนในการร่วมแสดงพลังของแผ่นดิน เพื่อมอบโอกาสให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสมุทรปราการได้รับคัดเลือกจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ นำเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 24 คน มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเชื่อมโยงให้เป็นเครือข่ายครอบครัว โดยในระหว่างที่พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ เยาวชนเหล่านี้จะได้ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของประชาชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา ด้วยความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์

โดยรองประธานอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ได้ให้โอวาทแก่เยาวชนว่าขอให้นำความรู้ในกิจวัตรประจำวัน การศึกษา การประกอบอาชีพ ภูมิปัญญา สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่และทัศนคติในการดำรงชีวิตด้านต่างๆ ของครอบครัวและชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ ไปถ่ายทอดให้ชุมชนเพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และนำไปสู่ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ