ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 36/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 36/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 36/2564

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 36/2564 ณ ห้องประชุมปากน้ำ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด – 19) และผลการดำเนินงานฉีดวัคซีน การดำเนินการตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 และรับทราบมาตรการปลอดภัยสำหรับการเยี่ยมผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ แนวทางปฏิบัติของสถานที่และกิจกรรมตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชนโค ชกมวย และแข่งนก การขอฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนอกกลุ่มเป้าหมาย การขอความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับเป็นจุดฉีดวัคซีน โรงเรียนเอกชนขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 ขอหารือการดำเนินการตามประกาศจังหวัดสมุทปราการ เรื่องมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 18 และ 19 ให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถเปิดให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน พร้อมทั้งสามารถจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง การจัดงานสมโภชองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2564 การขออนุญาตประกาศเลือกผู้ใหญ่บ้านแทนตำแหน่งที่ว่าง การขออนุญาตจัดงานลดราคาประจำปี และพิจารณาการขออนุญาตต่างๆ