ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 2 ครั้งที่ 3/2564 (ครั้งที่ 55)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 2 ครั้งที่ 3/2564 (ครั้งที่ 55)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 2 ครั้งที่ 3/2564 (ครั้งที่ 55)

เวลา 13.30 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 2 ครั้งที่ 3/2564 (ครั้งที่ 55) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบบริหาร และงบโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานผลการพิจารณาการขอกันเงินตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ รายงานการรับรองงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 2 การส่งคืนเงินเหลือจ่ายค่าบริหารและโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2564 และรับทราบรายงานผู้ได้รับการสรรหา เป็นคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 2
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 2