ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมการคัดเลือก ประธาน และรองประธาน คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมการคัดเลือก ประธาน และรองประธาน คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมการคัดเลือก ประธาน และรองประธาน คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ

เวลา 11.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมการคัดเลือก ประธาน และรองประธาน คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563 และรับทราบประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การกำหนดพื้นที่ประกาศ ประเภทการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศและจำนวนคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือก ประธาน และรองประธาน คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1