ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 ครั้งที่ 3/2564 (ครั้งที่ 53)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 ครั้งที่ 3/2564 (ครั้งที่ 53)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 ครั้งที่ 3/2564 (ครั้งที่ 53)

เวลา 09.30 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 ครั้งที่ 3/2564 (ครั้งที่ 53) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบบริหาร และงบโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานผลการพิจารณากรขอกันเงินตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ รายงานการรับรองงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 การส่งคืนเงินเหลือจ่ายค่าบริหารและโครงการชุมขน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าใน
พื้นที่ประกาศ พ.ศ.2564 และรับทราบรายงานผู้ได้รับการสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาผลการตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ส่วนราชการดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ และพิจารณาการจัดทำแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบโครงการชุมชน) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1