ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หารือข้อราชการในการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสากล

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หารือข้อราชการในการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสากล

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หารือข้อราชการในการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสากล

 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หารือข้อราชการในการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสากล กับนางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. โดยมีนายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา นายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วม ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. หน่วยงานภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับมอบหมายจากโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า ให้ดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว พัฒนาเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในโครงการ OUR Khung BangKachao ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนา จึงได้ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานภาคีเครือข่ายและชุมชนดำเนินการพัฒนาชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม เกิดกลไกบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับตำบลทั้ง 6 ตำบล ระดับคุ้ง และระดับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนและรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในระดับประเทศ สร้างงานและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ อันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เพื่อขยายผลการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่เป้าหมายให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ในปี 2564 จึงได้จัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมการประกาศพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้าเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างบูรณาการภายใต้การนำของจังหวัดสมุทรปราการ