ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีรับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร โดยมี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “จับมือ ร่วมใจ พาไทยรอด” จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2564

การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 จัดโดยหอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าทั่วประเทศและเครือข่าย ซึ่งเป็นการรวมพลังกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้า และมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน
และประชาชน มีการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยกันออกแบบภาพอนาคตของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
สำหรับรางวัลสำเภาทองเป็นรางวัลที่สภาหอการค้าไทยมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนผ่านกลไกหอการค้าจังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาใน 4 มิติ ประกอบด้วย ด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัด ด้านการบริหารราชการจังหวัด และด้านความสัมพันธ์และทัศนคติ