ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference System (VCS) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference System (VCS) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference System (VCS) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video
Conference System (VCS) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม

โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบาย/ข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติจากผู้บริหารส่วนกลางไปสู่ระดับพื้นที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนการดำเนินงานของประเทศในทึกมิติ โดยมุ่งเน้นการบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยรัฐบาลให้ความสำคัญในการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ และให้เกิดการดำเนินการเป็นไปอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน