ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเข้าร่วม โดยมีประเด็นการเสวนา มีดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ) จำนวน 165 ราย (ในพื้นที่ 128 ราย นอกพื้นที่มารักษา 37 ราย)
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,489,274 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,931,727 คน ซึ่งคิดเป็น 77.10% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 209 เตียง ใช้ไป 94 เตียง คงเหลือ 115 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 2,068 เตียง ใช้ไป 1,435 เตียง คงเหลือ 633 เตียง
3) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 7,472 เตียง ใช้ไป 1,963 เตียง คงเหลือ 5,509 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 9,749 เตียง ใช้ไป 3,492 เตียง คงเหลือ 6,257 เตียง

2. การดำเนินการและการจัดตั้งสถานที่กักกัน (State Quarantine) ศูนย์พักคอย (Community Isolation) และจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 49 แห่ง จำนวนเตียงรวม 3,265 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย ดังนี้
1) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 13 แห่ง จำนวนเตียงรวม 727 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
2) อำเภอบางพลี จำนวน 8 แห่ง จำนวนเตียงรวม 256 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
3) อำเภอพระประแดง จำนวน 8 แห่ง จำนวนเตียงรวม 370 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
4) อำเภอบางบ่อ จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียง 728 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
5) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 7 แห่ง จำนวนเตียง 549 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
6) อำเภอบางเสาธง จำนวน 4 แห่ง จำนวนเตียง 365 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย

3. ความก้าวหน้าในการค้นหาผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยที่ทำการปกครองจังหวัด และอำเภอทุกอำเภอ ได้ลงพื้นที่เร่งสำรวจข้อมูลคนที่ตกค้าง และสมัครใจรับการฉีดวัคซีน ขณะนี้มีผู้แสดงความต้องการฉีดวัคซีนเพิ่มจำนวน 1,000 กว่าราย ซึ่งทางอำเภอให้นำรายชื่อเข้าสู่ระบบของสำนักงานสาธารณสุข และนัดเข้ารับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว

4. ความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์อำนวยการ การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

5. ความก้าวหน้าการเตรียมพร้อมรับมือน้ำทะเลหนุนสูง โดยการปรับปรุงซ่อมแซมและเสริมคันกั้นน้ำ
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทราปราการ ได้สั่งการให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำล้นตลิ่ง/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รายงานความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อม เสริมกระสอบทรายในจุดเสี่ยง และมีการเฝ้าระวังเตือนประชาชนที่อาศัยริมน้ำอย่างต่อเนื่อง