ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมความพร้อมพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมความพร้อมพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมความพร้อมพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมความพร้อมพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 – 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผลการดำเนินการและการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ (Quarantine)ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ (Community Isolation) การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และรับทราบโครงการนำร่องการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงาน
(Factory Sandbox) ในโรงงานที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ในการนี้ที่ประชุมได้หารือถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของคณะทำงานด้านการจัดทำแผนรองรับการเปิดเมืองสมุทรปราการรับนักท่องเที่ยว และส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว คณะทำงานด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ คณะทำงานส่งเสริมสวัสดิภาพ ความมั่นคงและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชน คณะทำงานติดตามและประเมินผล และรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม