ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ นายประชา เตรัตน์ ประธานอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต(สปท. ป.ป.ท.) และคณะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ นายประชา เตรัตน์ ประธานอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต(สปท. ป.ป.ท.) และคณะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ นายประชา เตรัตน์ ประธานอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต(สปท. ป.ป.ท.) และคณะ

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ นายประชา เตรัตน์ ประธานอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต(สปท. ป.ป.ท.) และคณะ ในการลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Big Rock) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุม 1 – 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง) ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต โดยมีสำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยร่วมดำเนินการซึ่งมีแผนการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันนั้น การขับเคลื่อนภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนองค์กรชุมชน ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง จังหวัดในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรตรวจสอบความโปร่งใส คณะกรรมกรธรรมภิบาลจังหวัด เครือข่ายภาคประชาชนซึ่งมีกิจกรรมที่ภาครัฐสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองและกิจกรรมที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นต่อไป ถือเป็นโอกาสอันดีที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการเป็น 1 ใน 11 จังหวัดเป้าหมายพื้นที่นำร่อง ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจดังกล่าว ซึ่งจังหวัดมีความพร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ผ่านหน่วยงานในจังหวัดทุกระดับรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืนต่อไป