ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเยี่ยมเกษสุวรรณ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 1613/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp)
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการขออนุญาตผลิต(ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง(Hemp) ของผู้ประกอบการ จำนวน 3 ราย