ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดสุคันธาวาส ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดสุคันธาวาส ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดสุคันธาวาส ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา เวลา 09.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ และนายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอบางบ่อ ให้การต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดสุคันธาวาส ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษา ศีล 5 และคณะสงฆ์เข้าร่วม

คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการการ โดยพระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการได้มีการส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้เป็นรูปธรรมอย่างมั่นคง เพราะเนื่องจากสภาพปัญหาต่างๆ ความเจริญก้าวหน้า ทางวัตถุนิยม และเทคโนโลยี ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครอง และด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะเยาวชนของจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับค่านิยมจากต่างประเทศทำให้เกิดความแตกต่างมากมาย เป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆ ตามมา และเกิดวิกฤตทางสังคม เช่น ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ถือเป็นปัญหาหลักของสังคมไทย ซึ่งความเหลื่อมล้ำ ด้านเศรษฐกิจและสังคม การเมือง ทำให้เกิดปัญหาของความแตกแยกเห็นแก่ตัว ขาดความรักความสามัคคี เป็นประเด็นปัญหาต่อการที่จะพัฒนาชาติ จึงต้องมีการส่งเสริม ให้สังคมได้รับการแก้ไขสร้างภูมิคุ้มกันหรือขจัดปัญหาให้หมดไป โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการยังได้จัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตามกรอบดำเนินงาน
ปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการได้มีการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จำนวน 35 หน่วย จำแนกตามเขตปกครองคณะสงฆ์ทั้ง 6 อำเภอได้แก่
1. อำเภอเมือง จำนวน 7 หน่วย
2. อำเภอพระประแดง จำนวน 8 หน่วย
3. อำเภอบางพลี จำนวน 5 หน่วย
4. อำเภอบางบ่อ จำนวน 7 หน่วย
5. อำเภอบางเสาธง จำนวน 4 หน่วย
6. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 5 หน่วย
จังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ ทำให้ชุมชน สังคม และจังหวัดมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ซึ่งการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 สามารถช่วยให้การเสริมสร้างสังคมให้เกิดความสุขหรือสันติสุขได้อย่างยั่นยืน เปรียบเสมือนหลักประกันชีวิตที่ทำให้เกิดความสงบสุขในสังคม โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรม ที่มีความเจริญและการแข็งขันอย่างสูงของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ ศีล 5 จึงเป็นเสมือนข้อบังคับร่วมกันที่ทำให้ประชาชนในจังหวัดนี้ปฏิบัติตาม และทำให้เกิดความสงบสุขในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมพัฒนาและปลูกฝังให้เกิดครอบครัวตัวอย่าง และชุมชนหมู่บ้านต้นแบบ โดยให้เน้นสมาชิกขององค์กรปฏิบัติตามหลักการรักษาศีล 5 ตามแนวการใช้ชีวิตประจำวันให้มีความเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในการเข้าวัดและรักษาศีล 5 เป็นนิจ เนื่องจากการเข้าวัดรักษาศีลเพื่อเป็นหลักในการรักษาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่สมาชิกในชุมชนหรือประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป