ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “ย้อนรอยเล่าขานวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112” ครั้งที่ 1/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “ย้อนรอยเล่าขานวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112” ครั้งที่ 1/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “ย้อนรอยเล่าขานวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112” ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “ย้อนรอยเล่าขานวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112” ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วม และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 3173/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “ย้อนรอยเล่าขานวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112” ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการทุกท่าน เป็นรองประธานกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นชุมชน เป็นกรรมการ รวมจำนวน 33 คน
ในการนี้ที่ประชุมร่วมพิจารณารูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “ย้อนรอยเล่าขาน วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112” และการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานต่างๆ