ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 10/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 10/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 10/2564

วันนี้ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปราการ (กรอ.จ.สป.) ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การป้องกัน การตรวจโรคเชิงรุก ผลการดำเนินงานคณะทำงานด้านด้านการตลาดระดับจังหวัด(เซลล์แมนจังหวัด) รายการผลการจดทะเบียนนิติบุคคลของจังหวัดสมุทรปราการประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 รายงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการค้า เดือนกันยายน 2564 โครงการพาณิชย์ร่วมใจ สู้ภัยโควิด – 19 และรับทราบการเตรียมความพร้อมการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย ประจำปี 2565 Thailand Creative District Network (TCDN)