ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบกรณีหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ดังนี้
1. นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา
2. นายบุญเพชร วันนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
3. นายวสันต์ชัย ใจน้อย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ
4. นายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ
5. นายเลิศฤทธิ์ วนะภูติ ตำแหน่ง แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
6. ดร.อาชวัน อิ่มเอิบธรรม ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานประปา สาขาสมุทรปราการ
7. นางสาวฐิติพรญ์ เศรษฐลักษณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ที่ประชุมได้มีการหารือและรับทราบสถานการณ์ และมาตรการ โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ / สถานการณ์ความมั่นคงจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนตุลาคม 2564/ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดประจำเดือนตุลาคม 2564 / ผลการดำเนินงานป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 / สาธารณภัยของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 / การดำเนินการตามนโยบายบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 และผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีข้อเน้นย้ำ ข้อสั่งการในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อให้การดำเนินการรองรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อฟื้นฟูธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมความพร้อมพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการฯ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ และผู้อำนวยการการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะทำงาน 4 คณะ ประกอบด้วย
1) คณะทำงานด้านการจัดทำแผนรองรับการเปิดเมืองสมุทรปราการรับนักท่องเที่ยวและส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
2) คณะทำงานด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
3) คณะทำงานส่งเสริมสวัสดิภาพ ความมั่นคง
และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชน
4) คณะทำงานติดตามและประเมินผล

2. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
2.1 กำชับให้เจ้าหน้าที่คงความเข้มงวดในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
2.2 สร้างการรับรู้ประชาชนปฏิบัติมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเข้มข้น รักษาระยะห่างระหว่างกัน ไม่พบปะหรือไปยังสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือสม่ำเสมอ
ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจเชื้อโรคโควิด – 19 ใช้แอปหมอชนะ/ไทยชนะ ทุกกลไกในระดับพื้นที่ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หอกระจายข่าว และเสียงตามสายในพื้นที่
2.3 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
2.4 มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงาน
2.5 มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน ให้พิจารณานำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงานภายใต้การกำกับควบคุม (Sealed Route)มาใช้บังคับ

3. การเตรียมตำแหน่งงาน 2 แสนอัตรา รับ “นโยบายเปิดประเทศ”
จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ต้องการมีงานทำ/ผู้ที่สนใจได้รับทราบ โดยสามารถเข้าชมคลิปแนะนำสถานประกอบการฯ ได้ที่เว็บไซต์
ww.doe.go.th หรือติดต่อขอรับบริการจัดหางานได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ สายด่วน โทร. 1506 กด 2 หรือสมัครงานผ่านช่องทางการให้บริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ thaimengaantam.doe.go.th

4. การเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานสารเคมี บริษัท หมิงตี้เคมิคอล จำกัด
จึงขอเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
4.1 เร่งสรุปจำนวนครัวเรือนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ให้ครบทุกด้าน
4.2 จัดทำแผนเผชิญเหตุในกรณีต่างๆ ให้รอบคอบและรัดกุม พร้อมทั้งรวบรวมแผนเผชิญเหตุ แผนผัง หรือแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการโรงงาน