ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นสรุปผลตัวชี้วัดการทำงานของอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2564 และตัวชี้วัดการทำงานของอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(10Flagships to DOPA New Normal 2022) การส่งเสริมบทบาทจิตอาสาภาคประชาชน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีทุจริตประพฤติมิชอบทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน การคืนรายการทะเบียนราษฎรของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ถูกจำหน่ายรายการ สรุปผลการดำเนินการออกจัดระเบียบสังคมและการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และผลการปฏิบัติภารกิจของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสมุทรปราการ ถอดบทเรียนแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายปกครองต่อแผนการเปิดประเทศ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการปกครอง ผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีข้อเน้นย้ำ ข้อสั่งการในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
1.1 กำชับให้เจ้าหน้าที่คงความเข้มงวดในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
1.2 สร้างการรับรู้ประชาชนปฏิบัติมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเข้มข้น รักษาระยะห่างระหว่างกัน ไม่พบปะหรือไปยังสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือสม่ำเสมอ
ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจเชื้อโรคโควิด – 19 ใช้แอปหมอชนะ/ไทยชนะ ทุกกลไกในระดับพื้นที่ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หอกระจายข่าว และเสียงตามสายในพื้นที่
1.3 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
1.4 มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงาน
1.5 มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน ให้พิจารณานำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงานภายใต้การกำกับควบคุม (Sealed Route)มาใช้บังคับ
2. การเตรียมตำแหน่งงาน 2 แสนอัตรา รับ “นโยบายเปิดประเทศ”
จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ต้องการมีงานทำ/ผู้ที่สนใจได้รับทราบ โดยสามารถเข้าชมคลิปแนะนำสถานประกอบการฯ ได้ที่เว็บไซต์
ww.doe.go.th หรือติดต่อขอรับบริการจัดหางานได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ สายด่วน โทร. 1506 กด 2 หรือสมัครงานผ่านช่องทางการให้บริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ thaimengaantam.doe.go.th
3. การเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานสารเคมี บริษัท หมิงตี้เคมิคอล จำกัด
จึงขอเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
3.1 เร่งสรุปจำนวนครัวเรือนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ให้ครบทุกด้าน
3.2 จัดทำแผนเผชิญเหตุในกรณีต่างๆ ให้รอบคอบและรัดกุม พร้อมทั้งรวบรวมแผนเผชิญเหตุ แผนผัง หรือแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการโรงงาน