ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมความพร้อมพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 – 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมความพร้อมพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 – 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมความพร้อมพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 – 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (26 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมความพร้อมพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 – 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

โดยที่ประชุมได้รับทราบแถลงการณ์นายกรัฐมนตรี “เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว” แผนการรองรับการเปิดประเทศ และการระบาดโควิด-19 ปี 2565 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 36 ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมความพร้อมพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และรับทราบผลการดำเนินการและการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ (Quarantine)ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ (Community Isolation) การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)
ในการนี้ที่ประชุมได้หารือถึงกรอบการดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดเมืองสมุทรปราการรับนักท่องเที่ยว และรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม