ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2564

วันนี้ (26 ตุลาคม 2564) เวลา 08.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสัญญา จีระออน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม

การจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ถือเป็นงานประเพณีที่สำคัญยิ่งของชาวจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวคือ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้ทรงริเริ่มโปรดเกล้าฯ ให้สร้างองค์พระสมุทรเจดีย์ขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช 2366 จนกระทั่งการก่อสร้างมาแล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ครั้นต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนรูปแบบองค์พระสมุทรเจดีย์ให้สูงขึ้นเป็น 19 วา ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ นอกจากนั้น ยังทรงปรับปรุงบริเวณโดยรอบ จัดสร้างพระวิหารหลวง ศาลาเก๋งจีน หอเทียน หอระฆัง พระมงคลชัยวัฒน์ และโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร เป็นพระประธานประจำพระวิหารหลวง พร้อมทั้งอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในองค์พระสมุทรเจดีย์ และทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีงานเฉลิมฉลองในวันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งชาวจังหวัดสมุทรปราการก็ได้จัดงานดังกล่าวเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน