ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 85

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 85

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 85

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 85 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายประกิจ วงค์ประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมแถลงข่าว

จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ) 359 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 282 ราย และรับส่งต่อเพื่อรับรักษา 77 ราย) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 119,340 ราย รักษาหายแล้ว 107,975 ราย กำลังรักษาอยู่ 10,009 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 8 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 1,356 ราย

ขอให้ประชาชนร่วมทำบุญออกพรรษาในปีนี้ อย่างปลอดภัยคุมเข้มระยะห่าง ลดความแออัด สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงอาจเลี่ยงด้วยการอยู่บ้านทำบุญ ฟังเทศน์ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาผ่านช่องทางออนไลน์แทน และขอความร่วมมือวัดปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ยกระดับความปลอดภัยทั้ง 3 ด้าน ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด–19 ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 COVID Free Environment สิ่งแวดล้อมปลอดภัย โดยควบคุมการเข้า–ออก มีจุดคัดกรอง และจุดบริการแอลกอฮอล์เจล ใช้ระยะเวลาในการจัดงานให้สั้นที่สุด ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม ทุก 30 นาที และทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังการจัดงาน จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี
ด้านที่ 2 COVID Free Personnel ผู้จัดงานหรือเจ้าภาพ ผู้ประกอบพิธี หรือผู้นำพิธี และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ควรได้รับการฉีดวัคซีนครบ อย่างน้อย 14 วัน หรือกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการจัดงาน หากเคยติดเชื้อโควิด 19 และรักษาหายแล้วในช่วง 1 – 3 เดือน ต้องมีใบรับรองแพทย์ ส่วนพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ต้องได้รับสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี ATK ทุกสัปดาห์ รวมทั้งประเมินตนเองโดยใช้แอปพลิเคชัน “ไทยเซฟไทย” ทุกวัน ถ้าพบว่ามีความเสี่ยงสูงมาก และมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้หยุดปฏิบัติงานทันที หากเดินทางไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 และสัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ ให้เข้ารับการตรวจ RT-PCR และกักตัว 14 วัน โดยแจ้งให้หัวหน้างานทราบ ห้ามปกปิดข้อมูลโดยเด็ดขาด
ด้านที่ 3 COVID Free Customer ให้ผู้เข้าร่วมงานไม่เกินร้อยละ 50 ของพื้นที่จัดงานสำหรับสถานที่ปิด และร้อยละ 75 สำหรับสถานที่เปิด ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่โดยการใช้แอปพลิเคชั่นตามที่ราชการกำหนด สแกน QR code สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน และแบบลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน กำหนดจุดวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน หากอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้ประเมินตนเองโดยใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยเซฟไทย” ก่อนเข้าบริเวณการจัดงาน
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,379,114 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,931,727 คน ซึ่งคิดเป็น 71.39% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 200 เตียง ใช้ไป 125 เตียง คงเหลือ 75 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 2,538 เตียง ใช้ไป 1,865 เตียง คงเหลือ 673 เตียง
3) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 11,111 เตียง ใช้ไป 4,292 เตียง คงเหลือ 6,819 เตียง

สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 13,849 เตียง ใช้ไป 6,282 เตียง คงเหลือ 7,567 เตียง
ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก รักษาสุขภาพโดยหมั่นสังเกตอาการตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือ เช็คอินไทยชนะ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะและฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่ม
ขอเชิญชวนชาวสมุทรปราการร่วมใจ ปฏิบัติตามมาตรการ New Normal : DMHTTA เพื่อปลอดภัยจาก COVID-19
“เว้นระยะห่าง สวม Mask ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงแออัด เคร่งครัดไทยชนะ หมอชนะ”