ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเสวนายามเช้า (Morning Talk) เพื่อหารือการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดสมุทรปราการ
??ที่ประชุมติดตาม ประเด็นสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
1. เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลดลง และการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการฉีดแล้ว จำนวน 71.11%
2. ผลการดำเนินการและการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม/สถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ/ศูนย์พักค่อยเพื่อการส่งต่อ และการแยกกักตัวที่บ้าน ขณะนี้ จังหวัดสมุทรปราการยังให้คงสถานที่ดังกล่าวไว้อีกระยะหนึ่ง จนกว่าสถานการณ์จะอยู่สภาวะที่เหมาะสม
3. การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ได้มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ และแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้เร่งดำเนินการภารกิจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยเร่งด่วน
4. การแก้ไขปัญหาน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้ง ที่ประชุมได้กำชับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด และเตรียมแผนการดำเนินการต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเดือดร้อนของประชาชน เกษตรกร ที่อาจจะเกิดขึ้น จากกรณีปัญหาน้ำเค็ม
5. การเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ ตามนโยบายของรัฐบาล กำหนดเปิดประเทศ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่กำหนดเปิดจังหวัดในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสมุทรปราการจึงได้ดำเนินการเชิงรุก มีการหารือกรอบการดำเนินการ และแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อม เพื่อกำหนดแผนการดำเนินการในทุกด้าน อาทิ การเตรียมพื้นที่ /การฉีดวัคซีน/มาตรการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ทั้งนี้ จะมีการประชุมฯ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อมทุกด้านให้ทันต่อการเปิดจังหวัดในวันที่ 1 ธันวาคม 2564