ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 33/2564 ณ ห้องประชุมปากน้ำ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 33/2564 ณ ห้องประชุมปากน้ำ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 33/2564 ณ ห้องประชุมปากน้ำ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 33/2564 ณ ห้องประชุมปากน้ำ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และผลการดำเนินงานฉีดวัคชีน การสนับสนุนร่วมปฏิบัติงานการบริการวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่ และรับทราบแนวทางการดำเนินงานพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาล
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณา(ร่าง) ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 17) การพิจารณาค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ของผู้แทนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การดำเนินการวัคซีนระดับท้องถิ่น ขอความเห็นชอบในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 (COVID-19) ซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 5 หน่วยงาน (อบต.บางบ่อ / เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ / เทศบาลเมืองบางแก้ว / อบต.บางพลีใหญ่
/ เทศบาลเมืองลัดหลวง) ขอยกเลิกการจัดหาวัดซีนตัวเลือกสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อจัดสรรฉีดให้แก่ประชาชน จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลนครสมุทรปราการ และ อบต.บางโฉลง การบริหารจัดการให้บริการฉีดวัคซีนนักเรียน (Pfizer) การปิดศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วย (Community Isolation) จำนวน 2 หน่วยงาน การดำเนินโครงการ Factory Sandbox (ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล) และพิจารณาการขออนุญาตจัดงานต่างๆ