ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัคร รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัคร รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัคร รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

     วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ณ สถานตากอากาศบางปู กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำของของจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วง ดังกล่าว
     ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการ มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ตั้งกระจัดกระจายทั่วพื้นที่ ทำให้มีรถขนส่ง รถบรรทุกขนาดใหญ่จำนวนมาก รวมทั้งยังเป็นจังหวัดทางผ่านไปสู่จังหวัดอื่น ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าวสูงกว่าปกติ โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่ เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ขับรถขณะเมาสุรา ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด โดยรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
      จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ , มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม , มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ , มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยการบูรณาการ ร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ