ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

     วันที่  28 มีนาคม 2567 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยในหมู่บ้านเป้าหมายจังหวัดสมุทรปราการให้ครบทุกหมู่บ้าน ภายใต้กิจกรรม Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
     นางสาวสุขนันทิพย์ ศรีสมวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 10ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. ทำความเข้าใจครัวเรือนโครงการทุกครัวเรือน
2. จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3.รับสมัครครัวเรือนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
4. จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง
5. ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด
6. จัดตั้งกองทุนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. ประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธี
8. ทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน (ต่อเนื่อง)
9. การรับรองครัวเรือนปลอดภัย
10. การรักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็ง
     โดยจังหวัดสมุทรปราการ มีหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน 580 หมู่บ้าน/ชุมชน มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 241 หมู่บ้าน /ชุมชน และยังคงเหลือหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ยังไม่เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 332 หมู่บ้าน/ชุมชน
     ซึ่งในปี 2567 กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหายาเสพติด” ภายใต้ 5 มาตรการ ได้แก่ 1. มาตรการป้องกัน 2. มาตรการปราบปราม 3. มาตรการบำบัดรักษา 4. มาตรการฟื้นฟูสภาพทางสังคม 5. มาตรการประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วม และให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยนำแนวทาง วิธีการขั้นตอนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ไปดำเนินการในหมู่บ้าน ที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้ครบทุกพื้นที่ โดยใช้กลไกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในทุกระดับ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ