ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุม ตรวจตรา และประชาสัมพันธ์ให้สถานบริการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุม ตรวจตรา และประชาสัมพันธ์ให้สถานบริการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุม ตรวจตรา และประชาสัมพันธ์ให้สถานบริการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด

นายศุภมิตร ชิณศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานการประชุมแนวทางการควบคุม กำกับ ดูแลสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม  ณ  ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญด้านการจัดระเบียบสังคมและกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งการดำเนินการตามมาตรการจัดระเบียบสังคมด้านการควบคุม กำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการโดยให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้มงวด กวดขัน และตรวจตราสถานที่ดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่องเวลาเปิด-ปิด การให้บริการ ห้ามมิให้ผู้มีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดเข้าใช้บริการ ห้ามไม่ให้มีการพกพาอาวุธ ยาเสพติด ตลอดจนการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ค้าประเวณี การพนัน และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลา รวมทั้งการปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

ทั้งนี้ ประกอบกับปัจจุบัน ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย บูรณาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจตรา ตรวจค้น สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ และดำเนินคดีกับสถานที่ดังกล่าวอยู่เป็นประจำ เนื่องจากได้รับเบาะแส หรือข้อร้องเรียนปัญหาสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการฝ่าฝืนกฎหมาย สร้างความเดือดร้อยของประชาชน 

จังหวัดสมุทรปราการ ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยมีการบูรณาการความร่วมมือของฝ่ายปกครองจังหวัด อำเภอ ตำรวจ สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุม ตรวจตรา และประชาสัมพันธ์ให้สถานบริการ และสถานประกอบการที่มีการเปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด และปฏิบัติตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม โดยใช้แนวทางสถานบริการอยู่ได้ ประชาชนไม่เดือดร้อน
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ