ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ระดับชั้นประถมศึกษา คะแนน(ระดับดีมาก) 2.โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ระดับชั้นประถมศึกษาคะแนน (ระดับดี) และ 3.โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าสมุทรปราการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาคะแนน (ระดับดี) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาเฉพาะทางทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ ส่งแบบเสนอผลงานไปยังกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดวิชาดนตรีไทยให้คงอยู่ คู่สังคมไทยและส่งเสริมเด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็น 1 ชนิด เห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนไทยเป็นหลักในการนำ “ดนตรีไทย” มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ