ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย  รองปลัดกระทรวงพลังงาน และ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหารบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังน้ำท่วม ณ สถานีสูบน้ำนางหงษ์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย  รองปลัดกระทรวงพลังงาน และ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหารบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังน้ำท่วม ณ สถานีสูบน้ำนางหงษ์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย  รองปลัดกระทรวงพลังงาน และ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหารบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังน้ำท่วม ณ สถานีสูบน้ำนางหงษ์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมพูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายวรพจน์ ทันดร พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ และนายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอบางบ่อ ร่วมต้อนรับ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน และ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหารบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังน้ำท่วม ณ สถานีสูบน้ำนางหงษ์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่แล้วยังเป็นการติดตามดูความพร้อมของคลองระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ รวมถึงประตูระบายน้ำ ในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วม เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในเส้นทางการระบายน้ำลงสู่ทะเล ซึ่งมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์น้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน
นอกจากนี้ ยังได้มอบน้ำมันดีเซลจำนวน 3,000 ลิตร จากความร่วมมือของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 ในการขุดลอกเส้นทางระบายน้ำ เช่น ขุดลอกดินตะกอน ตลอดจนการเก็บวัชพืช เพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำให้กับประตูระบายน้ำปากตะคลอง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ปริมาณมวลน้ำในจังหวัดสมุทรปราการสามารถระบายน้ำได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ