ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะฯ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะฯ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะฯ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลในหน่วยงาน หน่วยงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ ตั้งอยู่ที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ประมาณ 10 กว่าไร่ โดยเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรที่มีการเรียนรู้แบบครบวงจร เป็นห้องเรียนเกษตรธรรมชาติในด้านปฏิบัติ และในด้านทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง เป็นพื้นที่ต้นแบบในการนำศาสตร์พระราชา เรื่องการเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดผลในเชิงประจักษ์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนไป มาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานการปลูกผักไฮโดโปนิกส์ ฐานเลี้ยงไส้เดือนดิน ฐานการทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ ให้ได้รับความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ