ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ติดตามศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชทานฯ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ติดตามศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชทานฯ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ติดตามศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชทานฯ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยมี นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการและคณะทำงานร่วมประชุมฯ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะเยี่ยมชมศูนย์โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ (เรือนจำตัวอย่างความสำเร็จ)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไป

เรือนจำกลางสมุทรปราการ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกรมราชทัณฑ์ ให้เป็นสถานที่ดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ “โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” (เรือนจำต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล) โดยอาศัยหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกันพัฒนาทรัพยากรและบริหารพื้นที่ในโครงการ เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน แบ่งปันองค์ความรู้แก่ผู้สนใจ เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ