ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” ประจำปี 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” ประจำปี 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” ประจำปี 2566

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)” ประจำปี 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 15 โรงแรมเมเปิล กรุงเทพมหานคร โดยมี นางนิภาพร ทองหล่อ คลังจังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ส่วนราชการ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ด้าน นางนิภาพร ทองหล่อ คลังจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลังที่สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสู่การดำเนินการในระดับพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการลงทุนและยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ (SMEs) มีความรู้วิธีการสร้างโอกาสในการแข่งขัน เช่น ความรู้ด้านการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ การตลาดออนไลน์ การสร้างแบรนด์สินค้า ส่งเสริมการขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการอีกช่องทางหนึ่ง และเพิ่มช่องทางและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ (SMEs) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน การบริการสินเชื่อ การบริการทางการเงิน ตลอดจนความรู้ด้านภาษีอากรและการประกันภัย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ