ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลผู้ชนะประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลผู้ชนะประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลผู้ชนะประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัด ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

นางสุมลฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน จำนวน 4 ประเภท ดังนี้

1. ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

2. ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดสวนส้ม

3. ระดับมัธยมศึกษา/ระดับอาชีวศึกษา(ปวช.) ประเภททีมหญิงล้วน ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

4. ระดับมัธยมศึกษา/ระดับอาชีวศึกษา(ปวช.) ประเภททีมชายล้วน ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

และผลการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับจังหวัด จำนวน 4 ช่วงชั้น ดังนี้

1. ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – 3) ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงกัญญาวีร์ แก้วศรี โรงเรียนวัดคลองมอญ (บัญญัติราษฎร์บำรุง)

2. ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – 6) ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงณัฐมน แทนสา โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์

3. ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3) ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงดวงดาว ทองอินทร์

4. ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสิริกร ชวนชม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับมอบหมาย จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านการสวดมนต์หมู่ และการบรรยายธรรม อันเป็นการมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ