ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน(ไร่นาสวนผสม) พร้อมพบปะเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอบางบ่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน(ไร่นาสวนผสม) พร้อมพบปะเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอบางบ่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน(ไร่นาสวนผสม) พร้อมพบปะเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอบางบ่อ

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน(ไร่นาสวนผสม) หมู่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมพบปะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางบ่อ โดยมี นายสุธีร์ แป้นสมบูรณ์ เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม เจ้าของศูนย์ฯ บรรยายผลการดำเนินงาน

ศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน(ไร่นาสวนผสม) แห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของเกษตรและผู้สนใจเป็นแบบอย่างแนวทางการปฏิบัติงานนำไปปรับใช้งาน โดยมีพื้นที่ 16 ไร่ ทำการเกษตรผสมผสาน มีการบริหารจัดการพื้นที่ออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย พื้นที่ปลูกข้าว 8 ไร่ ,พื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 2 ไร่ ,บ่อน้ำรวม 3 ไร่ ,พื้นที่ปลูกมัลเบอร์รี่ 2 ไร่ และที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ภายในแปลงไร่นาสวนผสมแห่งนี้ ยังปลูกพืชผักสวนครัว ต่างๆที่รับประทานในชีวิตประจำวัน การเลี้ยงเป็ดปากน้ำ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พื้นเมือง โดยมีการจำหน่ายทั้งไข่สดและแปรรูปเป็นไข่เค็ม มีการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพเป็นปุ๋ย เพื่อบำรุงให้พืชเจริญเติบโตงอกงาม ไร้สารพิษ โดยนายสุธีร์ แป้นสมบูรณ์ เกษตรกรเจ้าของศูนย์แห่งนี้ ได้รับรางวัลที่ 2 เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปี พ.ศ. 2565
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ