ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบใบประกาศเกียรติบัตรและเงินสนับสนุนการจัดทำคลิปวิดีโอ “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  มอบใบประกาศเกียรติบัตรและเงินสนับสนุนการจัดทำคลิปวิดีโอ “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบใบประกาศเกียรติบัตรและเงินสนับสนุนการจัดทำคลิปวิดีโอ “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบรางวัลในการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมรักบางพลี อำเภอบางพลี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมชมรมสืบสานวัฒนธรรมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมไลน์แดนช์บางเสาธง อำเภอบางเสาธง โดยตัวแทนผู้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”

เนื่องด้วยวาระโอกาสครบรอบการสถาปนา 130 ปี ในปี พ.ศ.2565 ทางกระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัด จัดการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และบูรณาการการทำงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ