ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ “ศาสตร์ของพระราชา”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  มอบรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ “ศาสตร์ของพระราชา”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ “ศาสตร์ของพระราชา”

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบเกียรติบัตรฯ พร้อมเงินรางวัลเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ชนะการประกวดฯ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการการประจำเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง โรงเรียนที่พ่อสร้าง ผลงานโดยทีมศรีจันทร์สรรค์สร้าง โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เรื่อง เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจศาสตร์พระราชา ผลงานโดยทีม B.S.film โรงเรียนวัดบางหัวเสือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เรื่อง จากรุ่นสู่รุ่น ผลงานโดยทีมโคกหนองนา โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ