ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเข้าร่วม โดยมีประเด็นการเสวนา มีดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) จำนวน 52 ราย เสียชีวิต 3 ราย
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19
จำนวน 1,912,649 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,931,727 คน ซึ่งคิดเป็น 99.01 % ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 102 เตียง ใช้ไป 24 เตียง คงเหลือ 78 เตียง
2)เตียงผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 223 เตียง ใช้ไป 34 เตียง คงเหลือ 189 เตียง
3) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 971 เตียง ใช้ไป 145 เตียง คงเหลือ 826 เตียง
4) เตียงผู้ป่วยมีอาการเล็กน้อย จำนวน 70 เตียง ใช้ไป 0 เตียง คงเหลือ 70 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 1,366 เตียง ใช้ไป 203 เตียง คงเหลือ 1,163 เตียง
2. การขับเคลื่อนปฏิบัติการหมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า
จังหวัดสมุทรปราการ
3. การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. การประชาสัมพันธ์โครงการเศรษฐกิจชุมชน
ให้กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพทราบตามที่กรมการปกครองแจ้งว่ายังมีวงเงินเหลืออยู่จำนวนมาก ซึ่งกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพสามารถกู้ยืมไปทำประโยชน์ได้
5. สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.
1) อำเภอบางพลี บริเวณหมู่บ้าน และชุมชนริมคลอง มีระดับน้ำท่วมขังประมาณ 5-25 เซนติเมตร
2) อำเภอบางเสาธง มีปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้าน ชุมชนริมคลอง โดยมีระดับน้ำสูง ประมาณ 5-15 เซนติเมตร
3) อำเภอบางบ่อ บริเวณหมู่บ้าน และชุมชนริมคลอง ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง ประมาณ 5-20 เซนติเมตร
การดำเนินการช่วยเหลือ
1) จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ เพื่อบูรณาการ สั่งการ และอำนวยการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
2) อปท.ในพื้นที่ ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 130 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ ตลอดจนนำกระสอบทรายแจกจ่ายให้ประชาชนตามจุดต่าง ๆ ของหมู่บ้านและชุม
3) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ได้เร่งระบายน้ำจากคลองหลักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้น้ำในคลองย่อยต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง ลดลง
และน้ำท่วมขังในพื้นที่ก็จะลดลงตามไปด้วย
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นไว้ที่สูง พร้อมตอบข้อซักถาม และให้ข้อมูลผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนจัดหาสิ่งอุปโภค บริโภคเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนเบื้องต้น
5) อบต.บางเสาธง จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ อาคารเอนกประสงค์ รองรับผู้อพยพ จำนวน 100 คน
6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนรถสูบส่งน้ำระยะไกล รวมทั้งสิ้นจำนวน
5 คัน โดยติดตั้งบริเวณประตูระบายน้ำคลองนางหงษ์ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองด่าน จำนวน 2 คัน บริเวณตำบลบางเพรียง จำนวน 1 คัน และบริเวณประตูระบายน้ำบางปลา จำนวน 2 คัน เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล
7) กรณีน้ำท่วมหมู่บ้านทิพมาศ – เสรี บางนา ได้มีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
– กองทัพเรือ ได้นำรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกพื้นที่ให้กับประชาชน
– มูลนิธิร่วมกตัญญู และ อบต.บางบ่อ นำเรือท้องแบน เข้ามาให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
– อบต.บางบ่อ ได้นำน้ำดื่ม และอาหาร มามอบใหให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
? มูลนิธิร่วมกตัญญู ได้นำถุงยังชีพ อาหารปรุงสุก และน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ และนำรถยกสูง จำนวน 7 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 25 คน เข้าช่วยเหลือประชาชนในการสัญจรเข้า – ออกบ้าน หมู่บ้านพฤกษา ซ.วัดศรีวารีน้อย ต.ศีรษะจระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง
9) หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยกองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมยานพาหนะ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าตรวจสอบระดับน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง อำนวยความสะดวก รับ-ส่ง ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แจกจ่ายถุงยังชีพพระราชทานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และจัดวางกระสอบทรายในพื้นที่วัดบางบ่อ และโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
– วันที่ 14 กันยายน 2565 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ อบต.บางบ่อ ลงพื้นที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดทำกระสอบทราย แนวคันกั้นน้ำ พร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการเรียนการสอนได้ตามปกติ
10) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับกลุ่มพัฒนาเชื่อมความสัมพันธ์เคลือข่ายผู้บริหาร รุ่นที่ 1 แจกอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอันเกิดจากอุทกภัย ณ ที่ว่าการกำนัน ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี