ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นำผู้บริหารและพนักงาน ทอท. ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 9,999 ต้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นำผู้บริหารและพนักงาน ทอท. ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 9,999 ต้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นำผู้บริหารและพนักงาน ทอท. ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 9,999 ต้น

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นำผู้บริหารและพนักงาน ทอท. ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 9,999 ต้น เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนของประเทศไทย ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง อีกทั้งยังเป็นการรักษาระบบนิเวศ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของ AOT ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ที่เป็นหน่วยงานที่บริหารท่าอากาศยาน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง โดย ทอท. มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ ทอท.ได้ดำเนินโครงการ “ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ตั้งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาป่าชายเลนให้มีสภาพสมบูรณ์ และเป็นกำแพงธรรมชาติ เพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมทั้งได้เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับการจัดโครงการ “ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่ 9 ทอท. ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการจัดพื้นที่ชายฝั่งทะเลจำนวนประมาณ 2 ไร่ เพื่อปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เช่น ต้นโกงกาง และต้นแสมขาว จำนวน 9,999 ต้น เมื่อปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้ว ทอท.จะมอบให้กับจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดูแลป่าชายเลนแห่งนี้ให้เจริญงอกงามเป็นระบบนิเวศน์ที่ดีต่อไปในอนาคต
ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ