ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดลงทะเบียนโครงการเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดลงทะเบียนโครงการเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมจุดลงทะเบียนโครงการเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางนิภาพร ทองหล่อ คลังจังหวัดสมุทรปราการ นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดรับลงทะเบียนโครงการเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอพระประแดง ซึ่งมีประชาชนทยอยเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คอยอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูล จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะฯได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดลงทะเบียนโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด จากตรวจเยี่ยมพบว่า ประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
สำหรับการลงทะเบียนโครงการฯ ปี 2565 ในครั้งนี้จะเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ดังนั้น ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรฯ) ในปัจจุบันและผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนภายในเดือนมกราคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และ http://welf.mof.go.th ทั้งนี้ การใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการในรอบใหม่จะเป็นการใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้น หลังการประกาศผล หากผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ได้รับสิทธิฯ จะต้องไปยืนยันตัวตนผ่านธนาคาร ธ.ก.ส ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทยฯ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นต้นไป ในส่วนของผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติของโครงการฯ สามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และ http://welf.mof.go.th หรือช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ/
ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ