ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (BIG ROCK)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (BIG ROCK)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (BIG ROCK)

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (BIG ROCK) ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายประชา เตรัตน์ กรรมการ สปท. ป.ป.ท. และประธานอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน(สปท. ป.ป.ท.) นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ผู้นำเยาวชน นิสิต นักศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและสภาองค์กรชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (BIG ROCK) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีของเครือข่ายภาคประชาชน เด็กและเยาวชนให้ยึดมั่นในความสุจริตและต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชน เด็กและเยาวชนภาคีที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจบทบาท และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่โดยตรง โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อเรื่อง สถานการณ์ปัจจุบันการปลูกจิตสำนึก หัวข้อการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมกระบวนการแบ่งกลุ่ม หัวข้อ การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 200 คน ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน จำนวน 150 คน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จำนวน 50 คน